Reflexions més enllà de les notícies

La NO política energètica

Ecologia Economia
Central solar termodinàmica de Llo

L’energia omple converses de cafè com escura butxaques.

Els vectors energètics són recursos limitats i per tant caldria gestionar-los amb responsabilitat. En canvi es gestionen amb finalitats lucratives, tant des de la part pública (impostos), com des de la privada.

El ciutadà no està exempt de responsabilitat, ja que permet una gestió perversa de l’energia, víctima de la desinformació sobre com es produeix, cotitza i distribueixen l’energia, així com pel desconeixement de l’impacte ambiental real que té cada vector.

Gràcies a la desinformació, les modes proliferen i podem caure en paranys com creure que el cotxe elèctric ens garanteix estalviar o reduir l’impacte ambiental de l’energia, que la biomassa no produeix emissions de CO2 o que el gas natural és una energia “neta”. Informem-nos una mica sobre les fonts d’energia al nostre país. A continuació, podeu consultar un gràfic publicat per l’ICAEN [1] on es poden visualitzar les proporcions de les diferents fonts d’energia que han produït el total de l’electricitat a Catalunya el 2020.

Producció bruta d'energia a Catalunya el 2020
Figura 1.1 Producció bruta d’energia elèctrica a Catalunya (2020). Font: ICAEN (2)

Permeteu-me que destaqui alguns valors:

  • L’energia nuclear produeix més del 50% de l’electricitat a Catalunya, per tant, de mitjana, es carrega la meitat dels cotxes elèctrics a Catalunya amb energia nuclear.
  • L’energia fotovoltaica a Catalunya produeix un 1,1% de l’energia elèctrica, l’eòlica un 5,8% i la hidroelèctrica un 12%.
  • Els combustibles fòssils produeixen el 23% de l’energia elèctrica a Catalunya.

Cal destacar que es considera la producció d’electricitat a Catalunya de baixes emissions de CO2 perquè l’energia nuclear pràcticament no emet CO2 en la seva transformació a energia elèctrica, però sí que deixa uns residus nuclears actius per molts anys. Si ens fixem en un any proper “normal” (2019) i dibuixem el diagrama (Sankey) que representa com consumim cada recurs energètic a Catalunya resultaria així:

Diagrama Sankey de l'energia a Catalunya el 2019
Figura 1.2 Diagrama Sankey del Sistema Energètic de Catalunya 2019. Font: ICAEN (2)

En el gràfic anterior es pot comprovar que Catalunya depèn energèticament dels combustibles fòssils i de l’energia nuclear; per tant, estem molt lluny que la producció energètica a casa nostra es basi en energies renovables (recursos propis). Val la pena destacar les ingents pèrdues per transport, distribució i transformació de l’energia elèctrica. De fet, el consum final té una proporció semblant al que serien pèrdues i consum propi del sistema energètic.

Els apunts anteriors pretenen despertar la consciència que quan es vol impulsar o substituir una tecnologia de producció d’energia, cal saber el seu pes relatiu, així com les conseqüències econòmiques, mediambientals i tècniques que implica. Com veieu, sembla que no s’ha acabat de planificar correctament, ni s’ha disposat d’una estratègia a llarg termini en forma de Política Energètica, motiu pel qual ara toca fer el camí pel pedregar: a engegar la rentadora just abans d’anar a dormir.

Imatge de capçalera: Renovables sí, però NIMBY (foto: Gael Piguillem).


[1] ICAEN, Institut Català d’Energia http://icaen.gencat.cat/ca/inici

[2] http://icaen.gencat.cat/web/.content/10_ICAEN/16_dades_obertes/arxius/Grafics-i-dades-web.pdf

Autor

  • Becari a Departament Motors Tèrmics UPC. DEA Doctorat en Planificació Energètica. Enginyer durant 2 anys a fàbrica LKN de captadors solars tèrmics. Fundador d'EFIENER Enginyeria, fa 15 anys.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *